Tworzymy
aplikacje mobilne

aplikacje mobilne dla

Start-upów

Przy­go­tu­je­my MVP Two­je­go pro­duk­tu w 7 dni. Masz już apli­ka­cję? Pomo­że­my Ci w jej dal­szym rozwoju.

aplikacje mobilne dla

Firm i biznesu

Chcesz uspraw­nić pro­ce­sy w Two­jej fir­mie? Przy­go­tu­je­my i wdro­ży­my dopa­so­wa­ne rozwiązanie.

aplikacje mobilne dla

Agencji

Masz pomysł na apli­ka­cję mobil­ną, któ­ra będzie uzu­peł­nie­niem kam­pa­nii rekla­mo­wej dla Two­je­go klienta?

nasi klienci
Zrealizowaliśmy projekty dla ponad 40 firm, w tym agencji interaktywnych, startupów i portali →

GoAPPS odpo­wia­da za cały pro­ces reali­za­cji pro­jek­tów mobil­nych. Wszyst­kie pra­ce wyko­ny­wa­ne są rze­tel­nie oraz z zacho­wa­niem uzgod­nio­ne­go terminu.

Syl­wia Andrzejewska

Apli­ka­cja mobil­na wspie­ra­ją­ca sys­tem lojal­no­ścio­wy pozwo­li­ła uatrak­cyj­nić naszą ofer­tę oraz udo­stęp­nić nowe moż­li­wo­ści jej użytkownikom.

Mar­cin Krejza

Ostatnie realizacje

Zobacz pro­jek­ty apli­ka­cji mobil­nych, któ­re ostat­nio zre­ali­zo­wa­li­śmy dla naszych Klientów. 

stag-icon-small
 • iOS
 • Andro­id

STAG w trasie

Podróż­ny nie­zbęd­nik dla kie­row­ców posia­da­ją­cych insta­la­cję gazową.

Apli­ka­cja przy­go­to­wa­na dla pro­du­cen­ta insta­la­cji auto­gaz — fir­my AC. Jest to pierw­sza na ryn­ku apli­ka­cja uwzględ­nia­ją­ca potrze­by wła­ści­cie­li samo­cho­dów z insta­la­cja­mi gazo­wy­mi. Dzię­ki niej użyt­kow­ni­cy mają łatwy dostęp do mapy zawie­ra­ją­cej bazę warsz­ta­tów samo­cho­do­wych cer­ty­fi­ko­wa­nych przez STAG jak rów­nież sta­cji paliw z pali­wem LPG.

oce­na klienta

SnowShow

Mobil­ny prze­wod­nik po kuror­tach nar­ciar­skich z wygod­ny­mi mapa­mi offline.

Apli­ka­cja prze­zna­czo­na dla uczest­ni­ków wyjaz­dów Snow­Show. Uczest­ni­cy mają w niej dostęp do aktu­al­nej mapy wyjaz­du, na któ­ry się wybie­ra­ją. Mapa zawie­ra naj­waż­niej­sze punk­ty, takie jak rezy­den­cje, miej­sca zbió­rek, skle­py, klu­by, bary i restau­ra­cje. Dzię­ki niej każ­dy bez pro­ble­mu tra­fi na wszyst­kie wyjaz­do­we atrakcje!

oce­na klienta

ss-icon-small
 • iOS
 • Andro­id

Aplikacje mobilne 

Chcesz z łatwo­ścią zarzą­dzać swo­im pro­jek­tem jed­no­cze­śnie oszczę­dza­jąc czas i pieniądze? 
Ofe­ru­je­my łatwe w obsłu­dze roz­wią­za­nia, któ­re usa­tys­fak­cjo­nu­ją Two­ich klien­tów i pra­cow­ni­ków oraz przy­nio­są zyski Two­je­mu biznesowi. 
Więcej → 

Gry mobilne 

Sprawdź jakie moż­li­wo­ści daje dedy­ko­wa­na gra mobil­na i włącz swo­ją fir­mę do gry! 
Gry mobil­ne cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią zarów­no wśród zapa­lo­nych gra­czy i osób bez więk­sze­go doświad­cze­nia: gra­ją biz­nes­me­ni, mło­dzież i dzieci. 
Więcej → 

Rozszerzona rzeczywistość 

Świat real­ny i wir­tu­al­ny może two­rzyć jed­ną rzeczywistość! 
Roz­sze­rzo­na rze­czy­wi­stość (augmen­ted reali­ty — AR) pozwa­la wyświe­tlić wir­tu­al­ne obiek­ty 3D na obraz z kame­ry urzą­dze­nia mobilnego. 
Więcej → 

Prze­czy­taj nasze ostat­nie artykuły: 

Potrzebujesz dedykowanej aplikacji dopasowanej do potrzeb Twojej firmy?

A może zasta­na­wiasz się nad moder­ni­za­cją ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu? Skon­tak­tuj się z nami! Prze­ana­li­zu­je­my Twój pro­blem i przed­sta­wi­my naj­bar­dziej opty­mal­ne rozwiązanie.

 • Zaj­mu­je­my się całym pro­ce­sem “od A do Z”
 • Dba­my o design i uży­tecz­ność (UX)
 • Dostar­cza­my zawsze pełen kod źródłowy
 • Poma­ga­my w publi­ka­cji apli­ka­cji w sklepach
 • Dar­mo­wa wyce­na pro­jek­tu bez zobo­wią­zań!
 • Jeśli pro­jekt tego wyma­ga, może­my pod­pi­sać umo­wę o pouf­no­ści (NDA)
 • Może­my spo­tkać się w dowol­nym miej­scu w Pol­sce lub prze­pro­wa­dzić kon­sul­ta­cję onli­ne na Skype