aplikacje mobilne dla

Start-upów

aplikacje mobilne dla

Firm i biznesu

aplikacje mobilne dla

Agencji

Zaj­mu­jemy się kom­plek­so­wym tworzeniem i wdra­ża­niem apli­ka­cji mobil­nych

Tworzeniem aplikacji zajmujemy się od 2012 roku. Wiemy, co w tym procesie jest najważniejsze, znamy wszystkie jego tajniki i dobre praktyki. Nasz zespół specjalizuje się w kompleksowym tworzeniu aplikacji mobilnych: od opra­co­wa­nia wraz z Klien­tem wstęp­nej kon­cep­cji, poprzez pro­jek­to­wa­nie inter­fej­sów, określenie metody komu­ni­ka­cji z ser­we­rem (API), pro­gra­mo­wa­nie, do testów i publi­ka­cji goto­wej apli­ka­cji w skle­pach z apli­ka­cjami, jak np. App Store czy Google Play. Świad­czymy także usługi utrzy­ma­nia, roz­woju i pro­mo­cji aplikacji.

Tworzymy dedykowane aplikacje na naj­po­pu­lar­niej­sze plat­formy mobilne

Two­rzymy aplikacje dla iOS (iPhone, iPad, iPod touch), Android oraz Win­dows Phone. Spe­cja­li­zu­jemy się w two­rze­niu zaawan­so­wa­nych apli­ka­cji mobil­nych wyko­rzy­stu­ją­cych funk­cje dostępne w tele­fo­nie komór­ko­wym, table­cie i innych urzą­dze­niach mobil­nych – np. geo­lo­ka­li­za­cję, ska­no­wa­nie kodów kre­sko­wych, funk­cje spo­łecz­no­ściowe (Face­book) lub apa­rat foto­gra­ficzny. Two­rzymy także apli­ka­cje wspie­ra­jące kam­pa­nie pro­mo­cyjne marek oraz apli­ka­cje funk­cjo­nalne – znaj­du­jące zasto­so­wa­nie w biz­ne­sie, pozwa­la­jące popra­wić orga­ni­za­cję firmy i oszczę­dzić cenny czas.

Jak wygląda proces powstawania aplikacji mobilnej?

Często spotykamy się z pytaniami o to, jak wygląda proces tworzenia aplikacji mobilnych. Zasadniczo każdy projekt składa się z trzech głównych etapów: ustalenie koncepcji, realizacja, wdrożenie i rozwój.

Każdy z nich postaramy się w skrócie opisać poniżej:

Etap koncepcyjny

 • opisujesz nam swój projekt lub problem (na życzenie podpisujemy NDA)
 • spotykamy się, aby móc lepiej go poznać i zrozumieć
 • przygotowujemy listę funkcji aplikacji, ułożoną według ich istotności
 • przygotowujemy mapę aplikacji oraz szkice poszczególnych ekranów

budowa aplikacji

 • projektujemy wygląd aplikacji na wybrane platformy
 • przygotowujemy zaplecze serwerowe lub ustalamy specyfikację API
 • tworzymy właściwe, natywne aplikacje dla iOS i Androida
 • testujemy aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno

wdrożenie, rozwój i obsługa

 • publikujemy aplikację w sklepach, aby użytkownicy mogli ją pobrać
 • pomagamy w promocji, doradzając działania marketingowe
 • analizujemy jak użytkownicy używają aplikacji, aby móc ją ulepszyć
 • pomagamy rozwijać produkt i wzbogacać go o nowe funkcje
Co można wykorzystać w aplikacji?

Obecne smartfony to bardzo zaawansowane technicznie urządzenia. W niczym nie ustępują komputerom stacjonarnym i laptopom, a w wielu zastosowaniach są od nich znacznie lepsze. Lista dostępnych funkcji jest bardzo długa, a możliwości są nieograniczone.

Oto kilka elementów, które możemy wykorzystać:

aparat fotograficzny

GPS

Internet

mapy

kompas

kody kreskowe

mikrofon

płatności

Stawiamy na oryginalne i kreatywne rozwiązania

Dostarczamy naszym Klientom unikalne produkty, dopasowane do ich potrzeb i planów biznesowych. Zanim przystąpimy do pracy szczegółowo wystawiamy sobie cele, jakie pragniemy osiągnąć i dokonujemy ich weryfikacji w czasie poszczególnych etapów tworzenia dzieła. W naszej ofercie znajdują się aplikacje mobilne portali internetowych, systemy wspierające zarządzanie firmą (np. system sprytnego kierowania restauracją), przewodniki turystyczne, gry edukacyjne, komunikatory mobilne i wiele innych.

Jesteśmy przez cały czas do dyspozycji naszych Klientów

Powierzając swój pomysł w nasze ręce nie musisz się o nic martwić. Proponujemy system wszechstronnego wsparcia po oddaniu produktu i jesteśmy z naszym Klientem zawsze, gdy nas potrzebuje. By zapewnić najwyższy komfort współpracy oraz bezpieczeństwo, oferujemy długofalowe usługi utrzymania, rozwoju i promocji produktu.
Jeśli specyfika Twojego projektu tego wymaga, na samym początku współpracy możemy podpisać umowę o poufności (NDA).

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych usłu­gach? Potrzebujesz wyceny niestandardowego projektu? Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoje pomysły, a my je wdrożymy w życie!

Potrzebujesz dedykowanej aplikacji dopasowanej do potrzeb Twojej firmy?

A może zastanawiasz się nad modernizacją istniejącego systemu? Skontaktuj się z nami! Przeanalizujemy Twój problem i przedstawimy najbardziej optymalne rozwiązanie.

 • Zajmujemy się całym procesem "od A do Z"
 • Dbamy o design i użyteczność (UX)
 • Dostarczamy zawsze pełen kod źródłowy
 • Pomagamy w publikacji aplikacji w sklepach
 • Darmowa wycena projektu bez zobowiązań!
 • Jeśli projekt tego wymaga, możemy podpisać umowę o poufności (NDA)
 • Możemy spotkać się w dowolnym miejscu w Polsce lub przeprowadzić konsultację online na Skype

Czekamy na Twoją wiadomość! Napisz aby uzyskać wycenę, umówić się na rozmowę lub spotkanie z nami.